Тук имате възможност:

  • да подадете сигнал за нередности при Еврофинансиране
  • да получите текуща информация за Еврофинансиране
  • да се запознаете с работата на мониторинговите комитети
  • ако желате да станете член на коалицията

Словашкият опит в гражданското наблюдение на използването на Фондовете на ЕС

На проведения трейнинг на Коалицията за устойчиво ползване на фондовете на ЕС, проведен в София на 11 и 12 декември 2009 беше представен словашкия опит в мониторинга на фондовете на ЕС. Роман Хавличек от Приятели на Земята наблегна на необходимостта за работа с местните хора, когато целта е да се промени отношението им, независимо дали става въпрос за отношението им спрямо третиране на отпадъците, промените в климата и т.н. Този подход Приятели на Земята прилагат и при мониторинга на Структурните фондове.

Ръководството за мониторинг на фондовете на ЕС на „фокус”

През октомври 2009 се проведоха фокус групи с участието на хора, заинтересовани от гражданския мониторинг върху ползването на фондовете на ЕС. Един от първите въпроси към участниците беше свързан с необходимостта от един такъв мониторинг в България, различен от провеждания в рамките на всеки Комитет за наблюдение към Оперативните програми.

Изследване на принципа на партньорство и използването на фондовете на ЕС в Централна и Източна Европа

Мрежата от НПО в ЦИЕ, СФ тийм представи публикувания през 2009 изследване и доклад за спазването на принципа на партньорство в новите страни члени на ЕС. Изследването е съвместен труд на НПО от Словакия, Чахия, Полша, България, Румъния, Латвия и Унгария.

Докладът представя изключително интересни примери от тези страни за (не)включването на НПО в процеса на планиране и последващото осъществяване на проеkтите, финансирани от ЕС в тях и реалния им ефект върху устойчивото развитие на региона.

Докладът е на английски език и може да бъде изтеглен от тук:

С благодарност за подкрепата на:

Bluefreme theme - created by Hr. Velikov