Тук имате възможност:

  • да подадете сигнал за нередности при Еврофинансиране
  • да получите текуща информация за Еврофинансиране
  • да се запознаете с работата на мониторинговите комитети
  • ако желате да станете член на коалицията

Докладът за междинния граждански мониторинг на европейските фондове: България пропиля три години, не само в усвояване на парите, но и в създаването на система и структури за добро управление на публичните фондове

България пропиля три години, в които се провали в усвояването на европейските фондове, е общият извод на „Доклада за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г.“. Документът представен днес (30.09.) от Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз (КУПФЕС) установява, че проблемите са заложени още при програмирането на фондовете. Периодът на предприсъединителните фондове (2000 – 2006), когато трябваше да се изгради капацитета на администрацията и бенефициентите, също беше пропилян.

На 30 септември ще бъде представен Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – 2010 г.

Гражданска коалиция за устойчиво ползване на фондовете на европейския съюз (КУПФЕС) има удоволствието да ви покани на работна среща по представяне на "Доклад за гражданското наблюдение на структурните фондове в България – юни 2010 г. ". Срещата е публична и ще се състои на 30 септември 2010 г. от 10.00 ч. в залата на София прес на адрес: София, ул. "Славянска" 29, ет. 7

Независимо женско дружество „Самосъзнание” - Бургас обжалва необосновано отхвърляне на проект по ОП "Развитие на човешките ресурси"

На 09 август 2010 г. Оценителната комисия за финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, област на интервенция 5.2 „Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PО001-5.2.06 “Социални услуги за социално включване”, отказва финансиране на проект на Независимо женско дружество „Самосъзнание” на тема "Ученическа академия за децата в риск". Мотивите са два:

Обобщение на резултатите от проведеното проучване за прозрачност на Общините при усвояването на Фондовете на Европейския съюз

Илиян Илиев

През май 2010 година в отговор на въпрос „Каква е политиката на общината, на територията на която живееше, за откритост и партньорство относно оперативните програми на ЕС?“ от проучване на КУПФЕС, 40,59 % от анкетираните са отговорили, че общината има ясна и последователна политика, на изграждане на партньорства главно с неправителствения сектор и читалищата. 12,87 % от запитаните отговориха че техните общини въобще нямат политика на отвореност, а останалите 16,83% от запитаните споделят че общинската политика за партньорство по използването на ЕФ е само на хартия.

Достъп до информация в BG

Гражданската коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС (//fesbg.org/) започна уникално по своите размери и мащаб национално проучване относно нагласата и начина, по който общинските администрации подхождат при подаване на заявление за достъп до информация, която касае количеството спечелени от тях проекти от фондовете на ЕС, сферата и резултатите от тях. Като цяло от общините изпращат исканата инфомация. Но не всички. Повод за тази статия е община Сандански.

С благодарност за подкрепата на:

Bluefreme theme - created by Hr. Velikov