ОП Конкурентоспособност 2007-2013

 Предмет: ОП “Конкурентоспособност” финансира дейности в подкрепа на иновациите, подпомага българските фирми, подобрява условията за развитие на бизнеса, осигурява възможности за финансиране, укрепва позициите на българската икономика на международния пазар.
Общ бюджет: 1 162 млн.евро, от които средства от ЕС в размер на 988 млн.евро и национално съфинансиране в размер на 174 млн. евро.
Програмен период: 2007 – 2013 г.
Бенефициенти: малки и средни предприятия, големи фирми, университети, научно-изследователски центрове, неправителствени организации и други, в зависимост от спецификата на съответната операция.
Управляващ орган: дирекция “Европейски фондове за конкурентоспособност” в МИЕ
Междинно звено: Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Проблеми: Бюджет от 1,162 млрд. евро, с осъществени разплащания на малко повече от 1% (към 28.02.2010). През 2009 г. програмата претърпя временно спиране на мярката за стартиращи иновативни предприятия, във връзка с неясните критерии за избираемите бенефициенти.

ЛОШИ ПРИМЕРИ

1. Изисквания в разрез с принципите за равноспоственост на кандидатите:
• Пример за такива рестриктивни изисквания е опитът от средата на 2009 година за около 2 месеца да се даде предимство на проекти за алтернативни енергийни източници по схемата „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия". След получени коментари от ЕК по законодателството, свързано с изграждане на такива съоръжения обаче бележката по тази мярка, посочваща предимство бе заличена.
• Дискриминативни по рода си са и възприетите критерии за допустимост на база код на дейност на предприятието-кандидат. При новообявените 2 схеми (през 2010 г.) е дадено предимство на предприятия от сферата на изграждане на пречиствателни съоръжения (като е разрешено само на такива предприятия да кандидатстват). Тук може да се говори за скрит дискриминационен критерий, който не отговаря на целта на програмата за стимулиране на технологична модернизация в няколко области. Под въпрос е и конкретно основанието за приоритизирането именно на предприятията от сферата на изграждането на пречиствателни съоръжения, в светлината на заявените цели на ОП „Развитие на конкурентоспособността“.
• Подобен дикриминационен подход към предприятията се прилага и при мярката за подпомагане на стартиращи иновативни предприятия, които поради забавяне на оценката на проектните предложения определено са развивали и друга дейност за оцеляването си, което обаче променя кода на дейността им, идентифициран пред НСИ и така се явява повод за отстраняването на проектното им предложение още на етап административна оценка.
• Дискриминативен характер има и условието за предварително представяне на информация за организацията, разработила проектното предложение, още в апликационната форма, което е заложено в обявените текущо процедури за набиране на проектни предложения. Така може да се говори за нарушаване принципа на свободна и лоялна конкуренция между консултантските фирми, като се даде шанс за евентуално отхвърляне на проектни предложения, разписани от определени консултанти.

С благодарност за подкрепата на: