ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013

 Предмет: Програмата финансира дейности за развитие на пазара на труда, увеличаване на производителността и адаптивността на заетите, осигуряване на достъп до образование и обучение, социално включване и развитие на социалната икономика, транснационално сътрудничество
Общ бюджет: 1 214 млн.евро, от които средства от ЕС в размер на 1 032 млн.евро и национално съфинансиране в размер на 182 млн. евро.
Програмен период: 2007 – 2013 г.
Бенефициенти: образователни институции, работодатели, браншови организации, социално-икономически партньори, НПО, центрове за информация и професионално обучение.
Управляващ орган: Главна дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти” в МТСП.
Междинни звена:
·        Агенция по заетостта.
·        Агенция за социално подпомагане.
·    Дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” към Министерство на образованието и науката.

Проблеми: Бюджет 1,214 млрд. евро, с разплатени 4,32% от тази сума (към 28.02.2010 г.).

С благодарност за подкрепата на: