ОП Административен капацитет 2007-2013

 Предмет: Програмата финансира дейности за подкрепа на доброто държавно управление, развитието на човешките ресурси в структурите на държавната администрация, съдебната система и гражданското общество, подобряване качеството на административните услуги и развитие на електронно правителство.
Общи бюджет: 181 млн. евро, от които средства от ЕС в размер на 154 млн. евро и национално съфинансиране в размер на 27 млн. евро.
Програмен период: 2007 – 2013 г.                   
Бенефициенти: държавната администрация, съдебна система, гражданско общество.
Управляващ орган: Дирекция "Оперативна програма "Административен капацитет" в Министерство на финансите.

Проблеми: Успешна изглежда равносметката, при която от бюджет близо 181 млн. евро са разплатени повече от 21% (към 28.02.2010). По програмата обаче има сериозни сведения и заведени съдебни процеси във връзка с подозирани системни корупционни практики и опорочени процедури за избор на бенефициенти и изпълнители по одобрените проекти, включително съмнения за пряко облагодетелстване в условия на конфликт на интереси на Николай Василев, бивш министър на държавната администрация и на негови тогавашни подчинени в МДААР и в звената по тази програма.

Порочни практики при обществените поръчки в сектора на високите технологии според Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ). БАИТ и други организации от бранша са подали сигнали в държавните институции за серия от констатирани нарушения по обявени процедури по ОПАК, но досега няма никаква реакция или обяснение за нарушенията. Най-често те са по проекти, чиито бенефициенти са общините. Така се елиминират фирми още в самото начало, без да им се дава шанс за по-нататъшно участие. Например има изискване за ИТ фирмите да имат юридически опит, което не е обосновано. Общините понякога не използвали търг или конкурс, а се договаряли пряко с фирми, което се оценява като откровена форма на корупция. „Законът за обществени поръчки (ЗОП) съществува от 1999 г. и оттогава насам той се променя в посока узаконяване на далаверщината. ЗОП преди десет години позволяваше елементарна корупция. Сега обаче, нещата са по-развити – обещава се на по-голям брой фирми, че ще спечелят. Това води то тайно наддаване, кой ще даде повече, за да спечели“, според БАИТ. Промените в ЗОП от 2010 г. вместо да подкрепят разкриването на конфликти на интереси при свързаните лица, работят за прикриването им.

Други случаи които правят впечатление са:
Общини с население 7552 и 9 476 жители са спечелили по половин милион лева всяка, за да се сдобият с „прозрачна и достъпна община”.

ЛОШИ ПРИМЕРИ

1. Сигнали за схеми за облагодетелстване на лица, свързани с управлението на ОПАК и външни „консултанти“, чрез отклоняване на средства от проектите:

Една такава схема включва лице – собственик на консутантска фирма, свързана и с „обръч“ от реални или фиктивни НПО. Лицето е установило връзка по високите етажи на МДА и чрез посредници е успяло да гарантира одобряването на проекти, които са били подавани по неговият „канал“. Става дума за проекти на НПО и на общини. По силата на своята позиция, лицето е могло да се облагодетелства на всички етапи от развитието на един проект – подготовка, кандидатстване и изпълнение.

По твърдения на свидетели, сумите, които спечелилите проекти е трябвало да предадат на лицето – организатор на схемата за разпределяне за останалите участници варират от 15% д о30% от стойността на проектите.

2. Съмнения около автентичността на бенефициентите НПО

Малка част от спечелилите проекти НПО са организации с дългосрочна дейност и доказана репутация. Голяма част от бенефициентите са организации, създадени преди стартирането на програмата и имат по един-единствен проект - финансираният от ОПАК

Сред членовете на значителна част от НПО организациите, спечелили проекти по ОПАК, могат да бъдат открити видни представители на местната общинска администрация. Организацията „Център за икономически и социални стратегии“ с проект за 252 918 лв. е създадена от кмета на Кърджали Хасан Азис. В управлението на фондация „Обществен фонд – Пазарджик“, с проект за 128 983,10 лв.,участва Тодор Попов, кмет на община Пазарджик. В управлението на фондация „Камчийски бряг“ с проект за 199 111,43 лв., е кметът на Община Аврен Красимир Тодоров. Адресът на регистрациата на самото НПО съвпада с този на общината.

3. Завишени разходи на някои от дейностите в проектите:

За изработването на 12-месечен информационен бюлетин “Диалог” организация от Габрово е получила 178 369 лева. Въпросният бюлетин може да бъде намерен и в интернет - сами преценете кое точно в него струва тези пари (//www.dialog-news.com/).

С благодарност за подкрепата на: