Програма за развитие на селските райони 2007-2013

 Предмет: Повишаване на конкурентоспособността на земеделието, горите и преработвателната промишленост, изграждане на местен капацитет, инфраструктура и услуги в селските райони, опазване на биологичното разнообразие и водните ресурси
Общ бюджет: 3,242 млн. евро (ЕС – 2,609 млн. евро; национално съфинансиране – 633 млн. евро).
Програмен период: 2007 – 2013 г.
Управляващ орган: Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони”.
Междинно звено: ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.  

С благодарност за подкрепата на: