Програма за развитие на рибарството 2007-2013

 Предмет: Мерки за приспособяване на риболовния флот, развитие на аквакултури, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от тях, устойчиво развитие на рибарските общности, техническа помощ
Програмен период: 2007 -2013
Общ бюджет: 107 млн евро (ЕС – 80  млн.евро; национално съфинансиране – 27  млн. евро).
Управляващ орган: Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) 
Междинно звено: ДФ „Земеделие" – Разплащателна агенция.

ЛОШИ ПРИМЕРИ

1. Закъснели и малко инвестиции в рибарски пристанища

Съществува проблем с инвестициите за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки. Едва в края на 2008 г. са предприети стъпки за създаване на условия за кандидатстване по мярката, като се създаде Държавно предприятие „Рибни ресурси” ЕООД къмОП „Рибарство" на МЗХ. Предприятието има за цел да стопанисва регистрираните рибарски пристанища. Към момента обаче единственото регистрирано рибарско пристанище е „Пристанище Созопол”, което с Решение на Министерски съвет беше преобразувано от имот със статут на публична държавна собственост в имот със статут на частна държавна собственост и е предоставено на МЗХ за безвъзмездно управление. В края на 2009 г. „Пристанище Созопол” е предадено от МЗХ на „Рибни ресурси” ЕООД, което дава възможност да се кандидатства по мярка 3.3.

Изглежда, че в сърцето на проблема сме свидетели на единствената добра практика. Трябва да се подчертае, че всички искат яхтени, а не рибарски пристанища. Поради тази причина, вероятно страната ще връща пари по тази мярка.

С благодарност за подкрепата на: