Програма ФАР

 Предмет: Обща цел на програмата е да подпомогне страните-кандидатки в подготовката им за присъединяване към ЕС.
Изпълнителни агенции: Изпълнителните агенции по програма ФАР са към МФ, МРРБ, МТСП и МИЕ.
Програмен период: Периодът за изпълнението на програмата е от 2000 до 2006 г.
Общ бюджет: Общо бюджетът на Финансовите споразумения по ФАР за години 2000-2006 е на стойност 1183,83 млн. евро.

С благодарност за подкрепата на: