Програма САПАРД

Предмет: Обща цел на програма САПАРД е да подпомогне страните-кандидатки в подготовката им за прилагане на общата селскостопанска политика на ЕС.
Изпълнителна агенция: Програмата се прилага ефективно от началото на 2001г. от Държавен фонд „Земеделие” акредитиран от Националния ръководител като САПАРД Агенция.
Основен принцип, който различава САПАРД от останалите предприсъединителни програми на ЕС, е децентрализираният начинът на управление и усвояване на средствата от самото стартиране на програмата.
Програмен период: Периодът за изпълнението на програмата е от 2000 до 2006 г.
Общ бюджет: Общият финансов ресурс за седем годишния период на прилагане на програма САПАРД, след отразяване на намаленията в бюджета на Годишно финансово споразумение 2004 и Годишно финансово споразумение 2005 с размера на неусвоените (изгубени) средства по тях, възлиза на 495 млн. евро, от които 371 млн. евро представляват европейско съфинансиране и 124 млн. евро е размерът на кореспондиращото национално съфинансиране. 

С благодарност за подкрепата на: