303

Предмет: Балансирано устойчиво развитие на транс-граничния район България-Турция на основата на неговите ключови силни страни и в посока по-силна интеграция към ЕС.
Общ бюджет: 10 млн. евро.
Програмен период: 2007 – 2009 г.
Бенефициенти: общини и разнообразни други публични и частни лица в пограничния район България – Турция.
Управляващ орган: Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството – България.
Междинно звено: JTS (Joint Technical Secretariat – Съвместен технически секретариат)  България – Турция.

С благодарност за подкрепата на: