304

Предмет: Устойчиво развитие на транс-граничния район България-Македония в подкрепа на по-силна интеграция към ЕС.
Общ бюджет: 7,76 млн. евро, от които ЕФРР осигурява 6,6, млн. евро, а националните бюджети – 1,16 млн. евро.
Програмен период: 2007 – 2009 г.
Бенефициенти: общини и разнообразни други публични и частни лица в пограничния район България – Македония.
Управляващ орган: Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството – България; Министерство на местното самоуправление - Македония.
Междинно звено: JTS (Joint Technical Secretariat – Съвместен технически секретариат)  България – Македония, разположен в Кюстендил, България, с представителство в Струмица, Македония.

С благодарност за подкрепата на: