Жалбата за разрушаването на ЗЗ "Керменски възвишения" се разгелжда от ЕК

КУПФЕС получи сериозно доказателство, че по жалбата срещу разрушаването на Защитена зона "Керменски възвишения" (част от Натура 2000) тече разследване. Жалбата е подадена от 2 организации - членове на Коалицията: СДП "Балкани" и Института за зелена политика, след неколкократни опити проблемът да се реши между българските институции и фирмата-изпълнител на Лот 3, гръцката "Актор".

Ето и точният цитат от Шестмесечния доклад по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда в резултат на изпълнението на ОП "Транспорт" 2007 - 2013 г. и Общ генерален план за транспорта (юни - ноември 2012 г.):

"В последствие в ЕК постъпва жалба от Институт за зелени политики и Сдружение за дива природа „Балкани”,по която е върната грама от ЕК по повод нарушаване на хабитат в ЗЗ "Керменски възвишения" през 2011 г. В процеса на строителство строителя излиза извън ограничителната строителна линия, като в изкопа, където преминава пътя покрай възвишенията отнемат повече от предвидената площ с около 20 дка. Впоследствие терена е рекултивиран, съгласно предписанията.

Към момента продължават разследванията по жалбата, разглежда се позицията на общините, строителя, възложителя и продължават експертните оценки на биолози и проучването на района и хабитата."

Самият доклад е първият от този род за ОП "Транспорт" като закъснението му е 5 години.

С благодарност за подкрепата на: