ТСГ България Сърбия

Предмет: Подкрепа за териториалното сближаване в транс-граничния регион България Сърбия, неговата конкурентоспособност, и устойчивото му развитие чрез сътрудничество отвъд административните граници в областите на икономиката, социалното развитие и околната среда.
Общ бюджет: 13,59 млн. евро, от които 11,55 млн. евро са осигурени от ЕФРР и програма ИПА, а 2,04 са национално съ-финансиране.
Програмен период: 2007 – 2009 г.
Бенефициенти: общини и разнообразни други публични и частни лица в пограничния район България – Сърбия.
Управляващ орган: Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството – България.
Междинно звено: JTS (Joint Technical Secretariat – Съвместен технически секретариат)  България – Сърбия, разположен в София, България, и със свое представителство в Ниш, Сърбия.

С благодарност за подкрепата на: