INTERREG

Предмет: Oбмяна на опит и разпространение на добри практики между региони от 27-те държави-членки плюс Норвегия и Швейцария. Цели се чрез междурегионалното сътрудничество да се повиши ефективността на политиките за регионално развитие и да се допринесе за икономическата модернизация и повишена конкурентоспособност на Европа.
Общ бюджет: 321 млн. евро, предоставяни от ЕФРР.
Програмен период: 2007 – 2013 г.

Бенефициенти: Бенефициенти по програмата могат да бъдат публично-правни организации и организации, чиито разходи се определят като публични в съответствие с чл. 2 (5) на Регламент 1083/2006. Частният сектор също е целева група, особено по Приоритет 1, и може да участва в проекти само със собствени средства.
Междинно звено: JTS (Joint Technical Secretariat – Съвместен технически секретариат) на програмата, разположен в Лил, Франция.

С благодарност за подкрепата на: