INTERACT

 Предмет: Да се повишат ефективността и ефикасността на изпълнението на програмите за териториално сътрудничество, тъй като доброто управление се идентифицира като ключово предизвикателство пред Европейското териториално сътрудничество.
Общ бюджет: Бюджетът на програмата за програмния период 2007-2013 г. възлиза на 40 039 426 евро, от които приносът на ЕФРР е 34 033 512 евро, а останалите 6 005 914 евро са националното съ-финансиране.
Програмен период: 2007 – 2013 г.
Бенефициенти: институциите и органите из Европа, определени за управление на програмите за Европейско териториално сътрудничество и най-вече Управляващите органи и Съвместните технически секретариати, както и Комитетите за наблюдение и Националните лица за контакт, Сертифициращите и Одитиращите органи.
Управляващ орган: Секретариат на програма Интеракт, Братислава, Словакия.
Междинно звено: Координационно звено на програма Интеракт за Югоизточна Европа, базирано в Министерството на заетостта и икономиката на Република Турция.

С благодарност за подкрепата на: