OP - SEE

 Предмет: Повишаване на качеството на процесите на териториална, икономическа и социална интеграция и принос за кохезията, стабилността и конкурентоспособността на региона чрез развиването на транснационални партньорства и съвместни действия по въпроси от стратегическо значение.
Общ бюджет: Финансирането от ЕФРР за периода 2007-2013 г. възлиза на 206.6 млн. евро.
Програмен период: 2007 – 2013 г.
Бенефициенти: Общини и други организации, субекти на публичното право.
Управляващ орган: JTS (Joint Technical Secretariat – Съвместен технически секретариат) на програмата, разположен в Будапеща, Унгария.
Междинно звено: Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

С благодарност за подкрепата на: