ESPON 2013

 Предмет: Целта на програмата е да предостави на хората, създаващи политики на европейско национално и регионално ниво със систематични и нови знания за териториални тенденции и въздействие на политиките, които засягат регионите и териториите в Европа – знания, които могат пряко да улеснят изработването и осъществяването на политики.
Общ бюджет: Програма ESPON 2013 ще разполага с бюджет от около 47 млн. евро, 34 млн. евро от които ще бъдат европейския принос от ЕФРР.
Програмен период: 2007 – 2013 г.
Бенефициенти: Всички 27 държави-членки ще участват като партньори в програмата. Освен това е потвърдено Норвегия, Швейцария, Исландия и Лихтенщайн също ще бъдат включени като партньори.
Координиращ орган: Координиращо звено на програмата, Люксембург.

С благодарност за подкрепата на: