URBACT II

Програмата URBACT цели усъвършенстване на обмяната на опит между европейските градове и участниците в програмите по URBAN, като същевременно допринесе за повишаване качеството на извършваните на местно и регионално ниво действия за откриване на най-ефикасни решения на общите проблеми. Тя засяга главно градовете и районите, които се характеризират с високи нива на безработица, престъпност и бедност и с незадоволителния обем на наличните публични услуги.
Програмата покрива периода от 2002 – 2008 година, като приключването на финансовите ангажименти е през 2006 г. Ролята на Управляващ орган е поверена на "la Délégation interministérielle à la ville", Франция. Общият бюджет на програмата възлиза на 28.42 млн. евро, от които 18 млн. са европейско финансиране, а 10.39 млн. евро – национално съ-финансиране (7.66 млн евро от националното съ-финансиране трябва да бъдат принос на самите градове).
Трите основни цели на програмата са:
• Осъществяване на транснационални обмени между градове от URBAN I и такива от URBAN II, градове, получили финансиране от пилотни проекти по URBAN и всички градове от новите страни-членки (присъединилите се през 2004 г.) с население над 20 000 души;
• Извличане на поуки от анализа на техния опит и осъществяването на политики на местно ниво и предлагане на иновативни подходи за тези сложни въпроси;
• Разпространяване сред актьорите от всички европейски градове на опита в тези сфери, направените поуки и направените в последствие предложения за подходи.
Оперативната програма URBACT II за периода 2007-2013 е приета от Европейската комисия на 2-ри октомври 2007 г. Конференцията за официалното откриване на програмата се състоя на 4-ти, 5-ти и 6-ти Ноември в Берлин. Програмният документ представя главните цели и рамката на програмата за периода 2007-2013 г.
През новият програмен период към 27-те държави-членки се присъединяват Норвегия и Швейцария, чиито градове ще могат да участват в URBACT 2. Тази нова програма трябва да допринася за изпълнението на стратегиите от Лисабон и Гьотеборг и е част от инициативата на ЕК „Региони за икономическа промяна”. Програмата ще бъде отворена за всички градове от ЕС, Норвегия и Швейцария, както и за регионални власти и университети. Всяка мрежа по програмата ще бъде ограничена до 12 партньори (сред които не повече от 4 представители на регионалните власти и университетите). В различни държави-членки ще бъдат създадени национални ресурсни центрове, известни като Национални точки за разпространяване на информация, които да предават информация между програмата и местните участници.
За повече информация: //urbact.eu

С благодарност за подкрепата на: