История

Гражданската коалиция за устойчиво ползване на фондовете на Европейския съюз (ЕС) възниква през 2005 г. по инициатива на неправителствени организации (НПО), които следят процесите по планирането и усвояването на европейските предприсъединителни фондове (ISPA, PHARE, SAPARD) във връзка с присъединяването на България към ЕС.
Коалиция за устойчиво ползване на фондовете на ЕС се обединява около идеята за осигуряване на гражданско участие и въздействие на НПО сектора върху процеса на усвояване на еврофондовете с цел гарантиране на прозрачността на процесите.
Според коалицията е нужен граждански контрол върху устойчивостта на планираните проекти, тяхната природосъобразност и защита на интересите на местното население.
Гражданската коалиция е отворена за всички организации, които се интересуват от темата, включва участници от различни региони и се стреми да оказва съдействие на национално и местно ниво в техните дейности, свързани с мониторинг, разпространение на информация и осигуряване на обществено участие в планирането и разпределянето на фондовете.

С благодарност за подкрепата на: