Регионално развитие

 Ролята на Комитета за наблюдение на ОПРР е да съблюдава ефективността и качеството на изпълнението на оперативната програма, като осъществява задачите и дейностите, описани в чл. чл. 65-66 на Общия регламент. Управляващият орган и Комитетът за наблюдение гарантират качеството на изпълнението на ОП “Регионално развитие”.
 
    Комитетът за наблюдение на ОПРР може да взема решения за преразпределение на средства между операциите по дадена приоритетна ос. В случаите, когато Комитетът за наблюдение реши да прехвърли средства от фондовете на ЕС от една операция към друга, по принцип се извършва респективното прехвърляне и по отношение на националното съфинансиране. Решението за всякакви промени, касаещи средствата от Европейския фонд за регионално развитие, и всяко прехвърляне на средства между приоритетните оси на ОПРР се взема от Европейската комисия, след съгласуване с Комитета за наблюдение.

    Комитетът за наблюдение за ОП “Регионално развитие” се председателства от Заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, който отговаря за ГД “Програмиране на регионалното развитие”. Съставът на Комитета за наблюдение се формира от състава на работната група, участваща в подготовката на ОПРР и се учредява съгласно насоките, предоставени от Централното координационно звено в Министерството на финансите в общата рамка за наблюдение, както е дефинирано в Националната стратегическа референтна рамка.
Комитетът за наблюдение и съставът му се определят със заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството, в която се посочват членовете, техните заместници, правото на глас, както и наблюдателите. Съответните институции и организации определят членове на КН въз основа на предварително дефинирани и съгласувани с Управляващия орган изборни критерии и процедури.

Пълен списък с участници: 
Вътрешни правила: 
Кодекс на поведение: 

С благодарност за подкрепата на: