Конкурентноспособност

 Комитетът за наблюдение е създаден при договореност с Управляващия орган – дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката и енергетиката, и след провеждането на консултации с партньорите.

Съгласно Постановление на МС Nо 182/21.07.2006, се създават Комитети за наблюдение на Националната Стратегическа Референтна рамка и на Оперативните програми. Съгласно чл. 8(1) от ПМС, Комитетите за наблюдение на Оперативните програми се състоят от председател, членове с право на глас и наблюдатели. По време на заседанията на Комитета, председател я и членовете имат право да гласуват, докато наблюдателите имат само консултативни функции.

Комитетът за наблюдение на ОП "Конкурентоспособност" е формално учреден (Заповед на министъра на икономиката и енергетиката N: РД-16-1010/25.09.2006) и проведе първото си заседание през ноември 2006 г.

Председателя на Комитета за наблюдение на ОП „Конкурентоспособност"  е заместник-министъра от МИЕ, в чийто ресор е Управляващия орган.
 

С благодарност за подкрепата на: