Транспорт

Комитетът за наблюдение се състои от председател, членове с право на глас и наблюдатели. Председател на КН на ОПТ е заместник-министърът на транспорта, в чийто ресор се намира Управляващият орган на ОПТ.

Членове на КН са: представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на околната среда и водите и Министерството на финансите, на други управляващи органи и на соцаиално-икономическите партньори. Членовете на КН следва да бъдат определени от Министъра на транспорта въз основа на предложенията, направени от институциите, като се спазва принципът за партньорство в съответствие с чл.11 от Регламент 1083/2006 г.

НПО представители в комитета, избрани на платформата на БлуЛинк са:
Вълко Станев - Център по правата на човека мейл:vstanev(at)yahoo.com
телефон: 0887818024

Климентина Хаджиева - Асоциация на българските енергийни агенции АБЕА
//www.abea-bg.org/
Адрес: ул.”Гладстоун” 15, 4000 Пловдив
Телефон: 032/ 625 756, 0886 889 899
Факс: 032/ 620 780

Даниел Попов - ИУЦЕ
контакти: [email protected];
тел. 0886 818 794

С благодарност за подкрепата на: