Развитие на човешките ресурси

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. е сформиран със заповед на министъра на труда и социалната политика от 12 август 2006 г., в изпълнение на разпоредбите на Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и ПМС № 182 от 21 юли 2006 г.

Комитетът за наблюдение представлява колективен орган, който следи за ефективността и качеството на изпълнението на оперативната програма.

Редовните заседания на Комитета за наблюдение се провеждат най-малко два пъти годишно

Петото заседание на КН на ОПРЧР се проведе на 5 ноември 2009 и отчет от него е прикачен тук.

Пълен списък с участници: 
Вътрешни правила: 
AttachmentРазмер
5-11.11.2009.pdf151.36 KB

С благодарност за подкрепата на: