Административен капацитет

Изпълнението на ОПАК се следи от Комитет за наблюдение (КН). Той одобрява общите критерии за избор на проекти, следи за периодично извършения напредък в постигането на специфичните цели на програмата, одобрява годишните и окончателните доклади за изпълнението й. КН се състои от представители на: министерства и държавни агенции, социално-икономическите партньори, регионалните съвети за развитие на районите за планиране и Европейската комисия. 

 

Последното, шесто заседание на КН НА ОПАК се проведе на 19.10.2009. На него бяха одобрени и приети вътрешни правила за работа, приложени тук, както и механизма на програмата за включване на НПО представители.

Вътрешни правила: 
AttachmentРазмер
Mechanism NGOs.doc555.5 KB

С благодарност за подкрепата на: