ОП Рибарство и аквакултури

НПО представители в КН, избрани на платформата на БлуЛинк са:
Тихомир Стефанов от СДП Балкани.
ел. поща: [email protected]
 
Живко Богданов
ел.поща: zhbogdanov(at)wwfdcp.bg
Младен Ангелов
ел.поща: mangelov(at)greenbalkans.org
Функции Комитета за наблюдение са:

    * Разглеждане и одобрение на критериите за избор на проекти, както и одобряване на всяка промяна в критериите за избор на проекти
    * Преглед на развитието на индикаторите, основаващи се на документите от Управляващия орган
    * Проверка на резултатите за изпълнението на всяка от приоритетните оси и оценката на Оперативната програма
    * Разглеждане и одобрение на годишните и окончателния доклад по изпълнение на Оперативната програма
    * Информиране относно коментарите и становищата на Европейската комисия от получените доклади
    * Предложения до Управляващия орган относно преглед или промяна на Оперативната програма
    * Разглеждане и одобрение на предложенията за промяна във финансовото разпределение на средства по мерки.

Състав на КН

Комитетът за наблюдение е съставен от представители на следните институции:

    * Управляващ орган, представляван от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и по един представител за всяка от приоритетните оси
    * Сертифициращ орган
    * Разплащателна агенция
    * Одитен орган – дирекция “Наблюдение и координация дейността на РА”, МЗХ
    * Министерски Съвет – Дирекция “Икономическа и Социална Политика”, Дирекция “Стратегическо планиране и управление”, Дирекция “Координация по въпросите на ЕС и международните финансови институции”
    * Министерство на околната среда и водите
    * Министерство на финансите
    * Министерство на земеделието и храните – Дирекция „Програмата за развитие на селските райони на Република България 2007-2013 г.”
    * Представители със съвещателен глас – Професионалните и търговски асоциации с представители за всеки от подсекторите – риболовен флот, аквакултура и преработка
    * Европейската комисия – Генерална дирекция “Рибарство и морски въпроси”
    * Представители от всяка от оперативните програми (OП “Конкурентноспособност на българската икономика”, OП “Транспорт”, OП “Околна среда”, OП “Човешки ресурси”, OП “Регионално развитие”, OП “Административен капацитет”, OП “Техническа помощ”).

 

Вътрешни правила: 
Кодекс на поведение: 

С благодарност за подкрепата на: